Νομικό καθεστώς του ΠΙΠΜ

Το ΠΙΠΜ συνιστά Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Πρόσφατα (άρθρο 20 του νό­μου 4521 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 38/2.3.2018 τ. Α´), το ΠΙΠΜ περιλήφθηκε με ειδική διάταξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ­νας και Θρησκευμάτων στα Ερευνητικά Κέντρα που υπάγονται στη σχετική ερευ­­νητική νομοθεσία (ν. 4310/2014 και ν. 4386/2016).

Σχετικά έγγραφα:

Ιδρυτικό Καταστατικό 
Τροποποίηση Καταστατικού
Τρέχον Καταστατικό  
Ένταξη στα ερευνητικά κέντρα 2018