Κύρια Βιβλιοθήκη

H βιβλιοθήκη του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών άρχισε να λειτουρ­γεί αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος.

Σκοπός της δημιουργίας της ήταν η συγκέντρωση και η διαφύλαξη όλων των θη­σαυρών της Ορθόδοξης κυρίως Πατερικής σκέψης και στη συνέχεια η εξυπηρέτηση επιστημόνων, φοιτητών, ερευνητών καθώς και η παροχή γενικότερων πληροφοριών βιβλιογραφικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Η συνολική έκταση του χώρου, όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Π.Ι.Π.Μ., ξεπερνά τα 350 τ.μ. και λειτουργεί για το επιστημονικό κοινό καθημερινά είναι από τις 9:00 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ.

Συλλογές – Τμήματα:
Η κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης - η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται – υπερ­βαί­νει σήμερα τους 50.000 τίτλους και προσφέρει εκτεταμένη κάλυψη σε θεωρητικούς κλάδους γνώσης, με έμφαση στη θεολογική επιστήμη, αλλά και σε συναφείς κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών. Συνεπώς, η βιβλιο­θήκη είναι σε θέση να ικανοποιήσει εξειδικευμένες ανάγκες και να υποστη­ρίξει πρωτότυπη ερευνητική δραστηριότητα σε συγκεκριμένα θέματα.

Το πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης ξεπερνά τους 500 τόμους και περι­λαμβάνει κυρίως εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, πολύτιμα εργαλεία για έρε­υνα. Βρίσκεται τοποθετημένο στα ράφια του σπουδαστηρίου μαζί με τα Πατερικά έργα.

Παλαίτυπα:
Στην κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης ανήκουν και τα παλαίτυπα, που υπερ­βαίνουν τους 1.500 τίτλους. Παρουσιάζουν σπουδαία ιστορική αξία εξαιτίας της παλαιότητάς τους. Πολλά από αυτά είναι αρχέτυπα και δε συναντώνται σε άλλες βιβλιοθήκες. Λόγω της ευαισθησίας τους φυλάσσονται σε ξεχω­ριστό δωμάτιο και η πρόσβαση στο κοινό επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του Ιδρύματος.

Περιοδικά:
Στη βιβλιοθήκη ανήκουν επίσης και περίπου 500 τίτλοι ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων περιοδικών, ταξινομημένοι σύμφωνα με το ταξινομικό σύστη­μα της Βιβλιοθήκης, με βάση τα διεθνή πρότυπα. Δυστυχώς, από αρκετούς τίτλους περιοδικών έχει διακοπεί η συνδρομή τους και εξακολουθούν να απο­στέλλονται στο Ίδρυμα περιοδικά με τη μέθοδο της ανταλλαγής με άλλες βιβλιοθήκες. Τα περιοδικά αυτά, αφού καταγραφούν ηλεκτρονικά, εκθέ­το­νται σε συγκεκριμένα ράφια για να είναι εύκολη η πρόσβασή τους και στο τέλος του έτους δένονται και τοποθετούνται δίπλα στα αντίστοιχα τεύχη προηγούμενων ετών.

Δανεισμός:
Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το υλικό της, κυρίως μέσα στη βιβλιοθήκη, ενώ ο δανεισμός γίνεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η μετακίνηση οποιουδήποτε τεκμηρίου εκτός βιβλιοθήκης καταγράφεται σύμφωνα με τις διαδικασίες δανεισμού, χωρίς καμία εξαίρεση.

Οργάνωση υλικού:
Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιοθήκης είναι καταλογογραφημένο και η οργάνωσή της γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν από την Διεθνή Ένωση Βιβλιοθηκών (IFLA) το 1987.

  • Αυτοματισμός Βιβλιοθήκης: Το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη του Π.Ι.Π.Μ. είναι το Κοha το οποίο θεωρείται ως το πρώτο σύστημα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα με την τελευταία έκδοση 3.20, η οποία έχει δεχτεί πολλές βελτιώσεις και διορθώσεις. Η λειτουργία και πρόσβαση στο περιβάλλον των βιβλιοθηκονομικών εργασιών γίνεται εξ΄ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου (web based). Ο πυρήνας του συστήματος έχει εγκατασταθεί στο λειτουργικό σύστημα Linux. Οι τεχνολογίες ανάπτυξης είναι Perl στο επίπεδο εφαρμογών, Apache/2.4.10 (Debian) στο επίπεδο παρουσίασης και Mysql/Postgre (SQLmysql Ver 15.1 Distrib 10.0.27-MariaDB for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2) στο επίπεδο της βάσης δεδομένων.
  • Διεθνή Βιβλιοθηκονομικά Πρότυπα: Για την οργάνωση του δημόσιου καταλόγου ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα καταχώρησης, οργάνωσης και διάδοσης βιβλιογραφικών πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή (UΝΙΜΑRC), η μορφή εξαγωγής/εισαγωγής γίνεται σε ISO2709 - Format for Bibliographic Information Interchange on Magnetic Tape, η αναζήτηση μέσω του πρωτοκόλλου Ζ39.50, η ευρετηρίαση γίνεται με την χρήση του Zebra Indexing και Retrieve Engine κ.λπ. και τέλος, χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση UTF-8 στην αναπαράσταση των δεδομένων των διαφόρων διεπαφών.
  • Καταλογογράφηση: Για την καταλογογράφηση ακολουθούνται τα πρότυπα ISBD και η 2η Έκδοση των Αγγλοαμερικανικών Κανόνων Καταλογογράφησης (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd Edition). Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση και αποτελούν το δημόσιο κατάλογο (OPAC).
  • Ταξινόμηση: Για την ταξινόμηση των βιβλίων σύμφωνα με το θέμα τους, χρησιμοποιoύνταν η 23η έκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification, 23rd Edition) αλλά τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια μετατροπής της συλλογής σε LC. Για τη θεματική ευρετηρίαση του υλικού χρησιμοποιούνται οι Ελληνικές Θεματικές Επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα) και οι ξενόγλωσσες Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Library of Congress Subject Headings) με σκοπό τη δημιουργία δίγλωσσου καταλόγου θεματικών επικεφαλίδων.

Επίσης, στη βιβλιοθήκη υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης άρθρων περιοδικών μέσω του προγράμματος Procite, ενός λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών.

Δείτε τον online κατάλογο.