Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Στις επιστημονικές δράσεις του Π.Ι.Π.Μ. περιλαμβάνεται και η διορ­γά­νωση επιστημονικών σεμιναρίων σε συνεργασία με ειδικούς καθη­γητές – εκ­παι­δευ­τές για επιστήμονες, φοιτητές και κάθε ενδια­φε­ρό­μενο. Η πα­­ρακο­λού­θηση οδη­γεί στην απόκτηση δεξιοτήτων καθώς και στην χο­ρή­γηση σχετικής βεβαίωσης παρα­κο­λούθησης.