Μικροταινίες Χειρογράφων part1

Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών έχει στην κατοχή του δύο αρχεία μονα­δικά ανά τον κόσμο, ευγενική παραχώρηση – ευλογία των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους στο Ίδρυμα:

  • Το αρχείο μικροταινιών (microfilms) από περίπου 9.100 χειρό­γραφα των βιβλιοθηκών των Ιερών μονών του Αγίου Όρους, και
  • Το αρχείο περίπου 4.000 διαφανειών (slides) από μικρογραφίες των εικονογραφημένων χειρογράφων των Ιερών μονών του Αγίου Όρους.

Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει σήμερα εννέα χιλιάδες εκατό (9.100) περίπου μι­κρο­ταινίες (films) από δεκαεννέα (19) μονές καί τρεις ( 3 ) σκήτες του Αγίου Όρους. Για να διαφανεί το μέγεθος αυτού του αρχείου αρκεί να σημειωθεί ότι υπερτερεί αριθμητικά του συνόλου των αντίστοιχων αρχείων μικροταινίων και ψηφιο­ποιη­με­νων συλλογών ελληνικών χειρογράφων σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, η κατανομή των μικροφωτογραφημένων χειρογράφων κατά Μονές και Σκήτες είναι κατά αλφαβητική σειρά η ακόλουθη: